Fokus på beslutninger, avhengigheter og tidsoppfølging

Produkt

Prosess- og prosjekteringsverktøy

dPlan er et IKT basert verktøy som er utviklet for å gi støtte for;

  • VDC (virtual design and construction)
  • SPP (Samtidig plan og prosjektering)
  • ICE (integrated concurrent engineering)

dPlan er basert på prinsippene i beslutningsstyrt prosjektledelse, som igjen er basert på prinsippene i lean prosjektgjennomføring. Arbeidsmetodikken fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i prosjektarbeid. Samtidig er det fokus på digital støtte og bruk av BIM. Dette blir mer og mer sentral for prosjekt i bygg- og anleggsnæringen.

I dag mangler det et standard verktøy for planlegging, rapportering og oppfølging av arbeidet. dPlan er utviklet for å være et slikt verktøy.

Metodikk

Beslutningsstyrt prosjektledelse

Beslutningsstyrt prosjektledelse er en metodikk som er utviklet for å støtte arbeidet til beslutningstagere i et prosjekt. Beslutningsstyrt prosjektledelse legger til grunn at det som driver et prosjekt framover er beslutninger. Aktivitetene i et prosjekt er knyttet til å framskaffe det nødvendige beslutningsgrunnlaget.

Den viktigste leveransen i planleggingsfasen er derfor å definere;

  • Hvilke beslutninger som skal fattes i prosjektet?
  • Hvem som skal fatte disse beslutningene?
  • Når skal beslutningene fattes?

Disse beslutningspunktene er grunnlaget for styringen av prosjektet i gjennomføringsfasen. Framdriften i prosjektet rapporteres på basis av hvilke beslutninger som faktisk er fattet.

Metodikk

Lean prosjektgjennomføring

Tre viktige prinsipp i «Lean prosjektgjennomføring»:

  • Tilrettelegge for flyt i prosessene
  • Eliminere eller hindre sløsing av ressurser
  • Skape verdi for kunden og øvrige interessenter

For å oppnå flyt i et prosjekt er man avhengig av slakk i prosjektplanen. Slakk er den tiden en aktivitet kan forsinkes uten at prosjektets ferdigstillelse forsinkes. Tradisjonell prosjektplanlegging optimaliserer ofte på ressursutnyttelse, altså at den enkelte ressurs skal ha noe å gjøre til enhver tid. Planer legges derfor med så lite slakk som mulig. Dette går på bekostning av prosessflyt.

Når man fokuserer på prosessflyt, planlegger man etter den optimale beslutningstakten i prosjektet og legger opp ressursutnyttelsen etter denne. Man aksepterer da at ressurser i perioder kan gå uten å ha noe å gjøre og at det viktigste er at ressursene er tilgjengelige når det er behov.

Følgende praktiske elementer fra lean ligger til grunn for beslutningsstyrt prosjektledelse:

Bakoverplanlegging

Bakoverplanlegging er en teknikk hvor en starter planleggingen ved prosjektets slutt og planlegger prosessene framover. Fremgangsmåten er en aktiv spørreteknikk som avdekker hva som må gjøres rett før siste planlagte aktivitet.

Sekvensplanlegging

Sekvensplanlegging er å planlegge og dele opp prosjektet i hensiktsmessige deler. Sekvensplanleggingen understøtter taktplanlegging.

Taktplanlegging

Taktplanlegging innebærer å planlegge og dele opp prosjektets prosesser og aktiviteter i en jevn rytme. Man kan så legge opp en regelmessig beslutningssekvens etter denne takten. Et viktig prinsipp i taktplanleggingen er at man kun spør etter hva som er ferdig levert. Dette kan gjøres i plenum, slik at alle aktørene får oversikt over for eksempel manglende leveranser. Dersom manglene var grove, kan man på prosjektets strategiske nivå velge å stoppe prosjektet inntil leveransen faktisk er på plass.
Funksjonsliste

Prosesstøtteverktøy for VDC, samtidig prosjektering og lean prosjektgjennomføring

Prosjektetablering

Opprett prosjekter og etabler grunnkonfigurasjon via prosjektnavn, prosjektnummer og start- og sluttdato.

Prosjektparametere

Knytt egenskaper til en beslutning; alt fra prosess, kontrakt, disiplin, tema mm. Disse kan defineres helt fritt.

Risikomatrise

Definer risikomatriser med utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvens. Størrelsen på matrisen er fritt konfigurerbar.

Prosjektdeltagere

Gi tilganger og inviter prosjektdeltagere på tvers av prosjekter. Administrer prosjektdeltageres tilgangstyring.

Prosjektelement

En sentral komponent i løsningen er prosjektelement; alt fra milepæl, beslutning, leveranse, aksjon.

Avhengigheter

Sett avhengigheter mellom prosjektelement. Ofte vil en beslutning/prosjektelement være avhengig av andre elementer.

Beslutningsstøtte

Knytt informasjon til prosjektelementet. Berike informasjonen til en beslutning med tilleggsinformasjon i form av lenker og filer.

Filtrering og analyse

dPlan gir tilgang til en rekke filtrerings- og analysefunksjoner, slik at man enkelt kan overvåke sunnheten i prosjektet.

Møtekalender

Sett prosjekttakt og opprett prosjektmøter. Med dette kan prosjekttakten i et LEAN-prosjekt settes.

Dashboards

Ulike dashboard-elementer utviklet for å støtte spesifikke kundebehov. Funksjonalitet for brukerkonfigurasjon kan utvikles.

Drag & Drop

«Dra» elementer og beslutninger ut i matriser og planer. Fungerer svært godt på store smartboards med touch screen.

Kom i gang med dPlan! Kontakt oss og book en demo.